ทีมงานของหน่วยงานศิษยาภิบาล

 ศาสนาจารย์ มาริสา  นิลกุล

Rev.Marisa  Nilakul

ผู้อำนวยการหน่วยงานศิษยาภิบาล

Office  Director


ศาสนาจารย์ อำนาจ สมบูรณ์ยิ่ง

Rev.Armnat Sombunying

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานศิษยาภิบาล

Assistant-Director


ศาสนาจารย์ นิคม  ปัญญา  

Rev.Nikom  Panya     

หัวหน้าฝ่ายประสานงานคริสตจักร

Head of Church Coordinator  
ศาสนาจารย์ สุรสิทธิ์  ป้อมแสนพล

Rev.Surasit  Pomsanpol

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูล ระบบไอซีที

Head of Developing Departmentนางสุพัทนา  เลื่อนฤทธิ์

Mrs.Supattana  Ruanrit

เลขานุการสำนักงาน

Office Secretary